A Site by Notional Systems

Shri Dhananjay Ramkrushna Gadgil - M1821

Discipline: Harmonium , Violin
ICPA
  • US$ 25 per class
  • dhananjaygadgilviolin@gmail.com
  • +91 7709932429

Biodata

Name- Dhananjay Ramkrushna Gadgil.

Qualification-

Shivaji University, Kolhapur.

1.Music Diploma in Violin (2002)

Sanskrit T.Y. B.A. (Tilak Maharashtra Vidyapith Pune. 2004-05)

Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Mumbai. 

1. Sangeet Visharad (2008) (Bachelors)

2. Sangeet Alankar (2017) (Masters)

Music and sanskrit teacher (2009-10) At Sangli Sikshan Sanstha's Khawate High school, Ankali.

Private Tutor for Violin and Harmonium since Year 2000 onwards.